top of page

BOKA RÅDGIVNING

Baserat på lång och djup erfarenhet från införande och övervakning av ledningssystem för internkontroll i många av Sveriges företag i den finansiella sektorn tillhandahåller NFMK senior rådgivning till ansvariga inom första och andra linjen, företagsledning, samt projektledare.

 

Mattias Falck har mer än 15 år erfarenhet av införande, vidmakthållande och genomförande av tredjepartsbestyrkanden enligt ISAE 3000/3402 och NFMK kan därmed stötta er med utbildningar, förstudier samt förberedelser inför samt vid införande och vidmakthållande av bestyrkandeintyg enligt ISAE3000/3402. 

Boka gärna ett uppstartsmöte med Mattias Falck för att diskutera era behov och hur NFMK kan bidra till ökad affärsnytta. Här presenteras tre förslag på områden där NFMK kan bidra. Har ni andra närliggande behov använd er av formuläret under "Kontakt".

Internkontroll som proaktivt beslutsstöd

Ett första möte för att diskutera era behov att skapa förutsättningar för ett proaktivt och medvetet beslutsfattande med hjälp av framåtriktad riskhantering och internkontroll.

Ni har kanske idag en ansvarsfördelning mellan första och andra linjen som gör det svårt att navigera i vem som gör vad, när och i vilket syfte? Ni kanske inte känner att ni får ut det ni vill av den rapportering ni har idag?

Låt oss diskutera hur riskhantering och internkontroll kan användas för ett medvetet och proaktivt beslutsfattande som ökar affärsnytta, inte bara ett verktyg för att sammanfatta och rapportera om historien och om risker som redan har hanterats.

Processtyrning och realtime assurance

Ett första möte för att diskutera era behov av att förbättra övervakningen av återkommande, tidskritiska eller på andra sätt affärskritiska processer.

 

Hur kan relativt enkel mjukvara för processövervakning kopplas till risk och internkontroll för att skapa förutsättningar för realtidsövervakning av risk?

Kan man kombinera utförande av arbetsmoment, med skapandet av spårbarhet att risk har hanterats? Kan man kringgå behov av att granska internkontroll genom realtidsövervakning?

Kommunicera förtroende

Uppstartsmöte för att diskutera era behov av att skapa en obruten förtroendekedja mellan era kunder, er organisation och era leverantörer.

 

Hur kan tredjepartsbestyrkanden bidra till att skapa transparens och förtroende kring avtalsefterlevnad, servicenivåer och regelverkskrav?

Har en av era kunder ställt krav på ett bestyrkande? Är ni i behov av utbildning, projektledning eller kravställning inför en upphandling?

Vilken affärsnytta har ett bestyrkande eller en certifiering enligt en ISO-standard? 

bottom of page